Профил на купувача


Обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич" по обособени позиции

Детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 07.02.2019г. да подадат оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич" по обособени позиции. Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за обществената поръчка, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път от датата на публикуване на обявата за обществена поръчка, а именно 31.01.2019г. Получените оферти се отварят на публично заседание на 13.02.2019г. от 14:30 часа в сградата на Детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич с адрес гр. Добрич, ж.к. " Дружба I" № 44, стая на директора, етаж 1. На отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Документацията към настоящата обществена поръчка е публикувана на Профила на купувача на 31.01.2019г.

Научи повече