За нас

За нас

 

ДЕТСКА ГРАДИНА №18 „ДОРА абе“

ГАБЕ“

Детска градина Дора Габе е открита през 1976 година, месец април и  се намира в  град Добрич, ж.к. „Дружба“.

Предучилищното образование дава възможност на децата да получат обширни познания по всички образователни направления, да експериментират, да обогатяват речта си, както и да разучават различни игри, песни, танци, да се запознаят с произведения на изкуството. Дейностите в детската градина предоставят много добри условия за спорт, за разходки сред природата и запознаване с природните процеси и явления.

Учебната работа е организирана съгласно Програмната система на ДГ №18 „Дора Габе“ като образователното съдържание е разпределено в седем образователни направления:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Околен свят;
 • Изобразително изкуство;
 • Музика;
 • Конструиране и технологии;
 • Физическа култура.

Приоритети в педагогическата дейност са:

 • Изграждане на иновативна образователна среда в педагогическия процес. Обезпечаване на богата вариативност от дейности, които насърчават датската индивидуалност към самоизява и утвърждаване.
 • Реализиране на разнообразни квалификационни форми за усъвършенстване професионалната компетентност на педагозите. Оползотворяване на наличните ресурси и възможности за популяризиране на добрата педагогическа практика.
 • Създаване на позитивна нагласа към учебната дейност у децата от подгoтвителна за училище група.
 • Възпитаване в дух на толерантност и утвърждаване на собствената идентичност. Развиване на интерес към достъпни явления от обществения живот, към събития и факти от нашата история и култура .
 • Формиране на правилно отношение към природата – към опознаването ѝ, чувство за дълг и отговорност за нейното опазване.
 • Активно сътрудничество на педагогическия екип с родителската общност, Училищното настоятелство и други образователни и културни институции на база уважение и взаимно доверие.

Организирането на образователната среда е ориентирано към изпълнение на образователни цели. Избора на форми и дейности на работа са свързани със събития близки до детето, те са условие за разгръщане на творческите способности у деца и учители, за насърчаване личностното им развитие и усъвършенстване. Със своето участие в предложените дейности детето придобива способност правилно да се ориентира и реагира, да прави избор. Материалната среда във всяко от помещенията е съобразена с необходимостта за разгръщане на разнообразна дейност – учебна, игрова или творческа. Всички акценти във формиране на вертикалното и хоризонтално пространство на помещенията са подчинени на възможността за обезпечаване на добра комуникация между децата; между деца и учители също. Те са свързани с преживяванията на децата, с ежедневния им живот, с предстоящи събития, празници или обичаи. Много важно условие което присъства неизменно при сформиране на средата това е тя да бъде естетична, защото всички знаем, че средата възпитава. Съществена е подкрепата на родителите за обезпечаване на играчки и художествена литература за всяка група.

Педагогическия екип на детската градина включва 12 педагогически специалисти, от тях директор, учител по музика и 10 учители детска група.

Детска градина „Дора Габе”  предоставя възможност на учителите да ползват компютърни и информационни технологии в обучението на децата -  всяка група е оборудвана с интерактивна система. Включването на нови обучаващи стратегии мотивира учителите към непрекъснато повишаване на професионалната им компетентност. Електронните образователни продукти създават образователна среда, която провокира активност у децата и интерес към преподаваното учебно съдържание.

Педагогическия екип  се включва в различни форми за повишаване и поддържане на базовата си квалификация и създава добър климат за съвместна работа в детската градина. Педагогическият екип  участва в национални и международни проекти, особено полезнa за професионалното усъвършенстване на учителите е  работата им в еTwinning  мрежата. Пълноценното сътрудничество между училищата – партньори е възможност за подобряване качеството на образование, за обмен на добри практики и идеи. Освен подготовката на децата за училище, много важен акцент в работата на детската градина е развитието на детското творчество чрез игри, рисуване, приложна дейност и театрални умения посредством дейностите в ателие. Ателиетата „Театър“, „Художници“, „Музикална работилница“, „Сръчко“ и „ДАР /йога за деца/“ дават възможност на децата от различни възрастови групи да творят заедно в среда различна от ежедневната и да споделят общи интереси.

Детска градина №18 „Дора Габе“ организира допълнителни педагогически дейности извън ДОС : фолклорни танци, шахмат, футбол, изучаване на чужд език /английски/.

Грижата за опазване и поддържане на добро здраве у децата, за възпитаване на здравни навици и поведение, пълноценно хранене, чиста среда за занимания и игри на открито  е отговорност не само на учителите а и на целия щатен персонал, работещ в детското заведение: медицински специалист, завеждащ административна служба,  помощник-възпитатели, готвач и помощник-готвач, огняр.

Животът в детската градина е интересен, животът в детската градина  привиква децата към самостоятелност, отговорност и интерес към знанието.