История

ИСТОРИЯ НА ДЕТСКА ГРАДИНА №18 „ДОРА ГАБЕ“

 

Целодневна детска градина №18 „Дора Габе“ е построена върху парцел намиращ се в жилищен квартал  „Дружба“ и е открита на 22.04.1976 година. От 1974 година до момента на откриване на новата сграда, детското заведение функционира в барака с помещения за две групи. Новооткритата сграда е построена по типов проект, съобразена с изискванията – просторни слънчеви занимални и спални помещения за шест групи. Директор на детската градина е госпожа Жоржета Савова.

От 1978 година директор на ЦДГ №18 „Дора Габе“ е госпожа Йорданка Василева, това е време в което освен ангажиментите си по длъжностна характеристика, учителите имат много срещи с видни писатели и педагози, участват в методически обединения, съвместно с педагози от други детски градини от града и страната. През този период се благоустроява дворното пространство – оформят се площадките за игра, поставят се уреди и съоръжения за игри на открито.

През годините от 1983 до 1998  детската градина се управлява от госпожа Маргарита Манчева. Педагогическият екип работи за внедряване на „Програма за възпитателна работа в детската градина“ – издателство Народна просвета – 1984 год. Детската градина е базова за студентите от педагогическия институт в град Добрич, както и за колеги от региона. Учителите участват в школи по роден език, естетическо възпитание, в национални четения. Това са години на активно сътрудничество с културни институции – съвместна дейност по кукловодство с актьорите от ДКТ „Дора Габе“, детската градина получава своето име „Дора Габе“ – името на най-известната добруджанска поетеса, посветила творчеството си на децата.

От 1999 година до настоящия момент директор на ДГ №18 „Дора Габе“ е госпожа Мария Нейчева, от 2016 година детското заведение е: Детска градина „Дора Габе“, тъй като предоставя възможност не само за целодневно, но и почасово обучение.

Основна цел в дейността на екипа на детското заведение е: Поддържане на оптимални условия за провеждане на пълноценен образователен процес; емоционален комфорт и обогатяване детския живот посредством разнообразни форми на работа. Професионалните усилия са в посока утвърждаване авторитета на детска градина „Дора Габе“, а това означава:

  • Повишаване качеството на педагогическия труд, посредством много-добро ниво на педагогическа компетентност, лична ангажираност и отговорност;
  • Предоставяне на по-голям избор от дейности, идеи и контакти в цялостния образователен процес;
  • Грижа за опазване здравето на децата – осигуряване на добри хигиенни условия, пълноценно хранене, чиста среда за занимания и игри на открито;
  • Поддържане на добри взаимоотношения и успешно сътрудничество с родителската общност.

Ежедневните занимания в детската градина дават  възможност на децата да се учат, да изпробват и експериментират, да усъвършенстват речта си Да се осведомяват за  процеси и явления от природния и социален свят, да спортуват. Освен планирания образователен процес във връзка с реализиране на държавните образователни стандарти, работата в ателие е практика в дейността на детското заведение от много години – над петнадесет: работи се в ателиета „Художници”, „Театър”, „Сръчко”, „Музика” и „ ДАР” /аеробни занимания и йога/. Ателиетата позволяват на деца от различни възрасти да творят заедно, в среда различна от ежедневната, да споделят общи интереси, те подкрепят детето за създаване на ценни идеи и практики, за творческо използване на разнообразни изразни средства и изобразителни материали. Много успешни са организираните по инициатива на детската градина и във връзка с желанията на децата и родителите – допълнителни педагогически дейности. В тях участват деца от 4 до 7 годишна възраст, това са групи за изучаване на чужд език, хореография, шахмат и футбол.

Животът на детето в детската общност предоставя възможност за контакти – интересни и обогатяващи – в екскурзиите, в изложби и празници, в съвместните дейности с други институции. Животът в детската градина възпитава самостоятелност, отговорност и интерес към знанието. Много години педагогическият екип поддържа традиционно добри отношения и партньорства с културни и образователни институции от град Добрич - СОУ „Св. Климент Охридски“, „Димитър Талев“,  Добричко Училищно Настоятелство, Регионален исторически музей град Добрич, литературен музей „Йордан Йовков“,„Регионална библиотека „Дора Габе“, ДКТ „Дора Габе“. 

Като институция с активна професионална дейност детска градина „Дора Габе“ има амбицията и непрекъснато подобрява педагогическата и материална среда -  разработила е и реализирала проекти към Община Добрич, Министерство на труда и социалните грижи, Министерство на околната среда и водите, Секторна програма Коменски и eTwinning.        

Днес, четиридесет и две години от своето създаване детска градина №18 „Дора Габе“ се посещава от 130 деца разпределени в пет групи по възрастов принцип, за тях се грижи високо квалифициран екип от 12 педагози, медицински специалист и помощен персонал. Разполага с много добра материално - техническа база за работа в шест помещения за детски групи, кабинет по музика, физкултурен салон, с напълно обновен кухненски блок, с добре озеленен и поддържан двор.