Бюджет 2022г. -първоначален план разпределен по тримесечия