Профил на купувача

Договори за възлагане на обществена поръчка

Договори за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина №18 „Дора Габе“ по обособени позиции Електронни документи:

Научи повече

Проведен публичен жребий

В изпълнение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3, предл. Последно от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че на 25.03.2019г. от 12:00 ч. в сградата на Детска градина № 18 „ Дора Габе“, се проведе публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 ” Месо и месни продукти“ от предмета на обществената поръчка между класираните на първо място оферти на участниците „ Тръст- 92“ ЕООД и „ Варна оборот“ ЕООД.

Научи повече

Съобщение за публичен жребий

Провеждане на публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 2 ”Месо и месни продукти“ от предмета на обществената поръчка за „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич

Научи повече

Протоколи ОП доставка на хранителни продукти- публикувани на 05.03.2019г.

Протоколи ОП доставка на хранителни продукти- публикувани на 05.03.2019г. Утвърдени от Възложителя Протокол №1/13.02.2019г., Протокол №2/13.02.2019г., Протокол №3/27.02.2019г. и Протокол № 4/01.03.2019г. от работата на комисия, назначена със Заповед № 54/13.02.2019г. за разглеждане и оценка на получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 18 „Дора Габе“ гр. Добрич по обособени позиции”. Електронни документи:

Научи повече

Съобщение за провеждане на публичен жребий

В изпълнение на разпоредбите на чл. 58, ал. 3, предл. Последно от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Ви уведомявам, че на 01.03.2019г. от 17:45 ч. в сградата на Детска градина № 18 „ Дора Габе“, стая на директора, етаж 1 на адрес: гр. Добрич, ж.к. Дружба I № 44, Комисия, назначена със Заповед № 54/13.02.2019г. за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич по обособени позиции, ще проведе публичен жребий за определяне на изпълнител на обособена позиция № 5 ” Масла и мазнини“ от предмета на обществената поръчка между класираните на първо място оферти на участниците „ Тръст- 92“ ЕООД и „ Варна оборот“ ЕООД. Провеждането на жребия е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Научи повече