Национален eTwinning проект „Аз съм българче обичам“

Национален  eTwinning проект „Аз съм българче обичам“

Национален eTwinning проект „Аз съм българче обичам“

2019-2020

Национален  eTwinning проект „Аз съм българче обичам“

Предучилищната възраст е изключително подходяща за пробуждане у децата на любов към родния край, създаване на интерес към народното творчество и традиции, запознаване с културни и природни забележителности.
Чрез проектните дейности децата ще развият ключови компетентности свързани с Гражданското образование в предучилищна възраст.

ЦЕЛИ

1. Приобщаване и възпитание към националните ценности, традиции и обичаи.
2. Повишаване  на интереса към българското и формиране на родолюбиви чувства.
3. Възпитаване в патриотизъм, за формиране на чувства, морални качества и навици в поведението им. 
5. Провокиране на  творческото въображение и интерпретация чрез разнообразни дейности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Чрез осъществяване на дейностите по проекта  децата ще се запознаят с родината ни България, с нейното разнообразие от природни, исторически забележителности, национални ценности, традиции и обичаи от различни краища на страната.
  • Развиване на ключови компетентност у децата чрез интересни и разнообразни дейности: общуване на роден език, основни компетентности в природните науки. и технологиите, дигитална компетентност (ИКТ), гражданско съзнание и поведение, инициативност и предприемачество, културна осъзнатост и творчество.
  • Сътрудничество и общуване на деца, родители  и учители от различни краища на България.
  • Популяризиране на дейностите по проекта и постиженията на децата сред родителите, обществеността и връстниците – TwinSpace , Facebook група, празнични изяви, сайт на учебното заведение, електрони книги, изложби, блог и други.

УЧАСТНИЦИ

Стефка Павлова, ДГ „ Знаме на мира“, гр.Белене, БЪЛГАРИЯ

Севдие Алиева, ДГ "Слънце", БЪЛГАРИЯ

Маринка Чанева, ДГ "Конче вихрогонче", БЪЛГАРИЯ

Стефка Георгиева,  ДГ „ Знаме на мира“, гр.Белене, БЪЛГАРИЯ

Бирсен Исмаилова, ДГ №18 "Дора Габе", гр.Добрич, БЪЛГАРИЯ

Моника Иванова, ДГ "Слънце", БЪЛГАРИЯ

Павлина Михайлова, ОДЗ „Мечта“ БЪЛГАРИЯ

Ани Чакърова, ДГ "Слънце", БЪЛГАРИЯ

Kaтя Панова, ОДЗ"Незабравка", БЪЛГАРИЯ