Детска група "Бонбон"

Детска група "Бонбон"

Детска група "Бонбон"

В група „Бон-Бон“ има 22 деца на възраст 4-5години, родени през 2016година.

Педагози на групата са старши учител Ивелина Костадинова и Росица Великова и помощник възпитател Христомира Николова.

Ние като педагози се стремим да стимулираме и подпомагаме децата да развият своите способности, интереси и умения, да проявяват инициативност, самостоятелност и творчество. Децата са активни, любознателни, притежават умения да откриват, назовават, сравняват, класифицират, групират, анализират, обобщават и правят изводи. Проявяват интерес и желание да общуват с музиката.

В своята педагогическа практика ние използваме различни методи и средства за овладяването на родния език, тъй като е важно за децата и е в основата на общуването. Постепенно се запознават с граматическите правила и норми, също така постоянно обогатяват речника си с нови думи и ги произнасят правилно, а също така изграждаме нагласа у детето да слуша активно художествено произведение и да изразява отношението си към него и към постъпките на героите. Вярваме, че със своята работа създаваме траен интерес у децата към книгите и желание да се научат да четат, а родителите вдъхновихме да обогатяват своята библиотека и да четат повече книги на децата си.

При работата си по всички образователни направления използваме интерактивни методи и средства, презентации, наблюдения и практически дейности. Математическото обучение стимулира общата познавателна дейност и развива умствените способности на детето, които са основа за интелектуалното му развитие. Стремим се да възпитаваме социални умения, формиране на ценностната система у детето на основата на връзка със заобикалящата го среда като възпитателен фактор. Стимулираме детския интерес към околната среда, формиране на здравословен и безопасен начин на живот. В детската градина децата се запознават с богатството на българската култура и фолклор и се възпитават в българските традиции, да знаят своите корени, род и Родина, защото човек „без корени е човек без криле“. В нашите празници за „Християнското семейство“ и „Коледен благотворителен базар“ с голямо желание и ентусиазъм се включиха родители и прародители.

Ние като педагогически екип в своята работа се стремим да осигурим щастливо детство на всяко дете, както и да изградим мотивация и увереност в собствените му сили и възможности.

„В детската градина ний живеем, тук играем, учим се и пеем!

Заедно растем и мечтаем! Никога в нищо не скучаем!

Няма по- прекрасно място на света!“

Най- вдъхновяващо и мотивиращо за нас е, когато порасналите ни деца се връщат след години да видят „своята“ детска градина и да ни благодарят за знанията и възпитанието ,което сме им дали.