Детска група "Звездица"

Детска група "Звездица"

Детска група "Звездица"

Децата от ПГ ,,Звездица‘‘-5-6 годишни са 25 на брой. Родени през 2013 година. За тях се грижат и обучават екип от високо отговорни личности учителите: Николета Мирчева и Адриана Минчева, помощник-възпитател Николинка Славова.

Предучилищната възраст е важен и специфичен момент в живота на всеки. В детската градина детето усвоява умения и навици, необходими му за цял живот. Там то се мотивира и подготвя за училище, учи се как да общува с връстници и възрастни, как да работи в екип.

За да бъде предучилищното образование еднакво за всички се определят държавен образователен стандарт Образователните направления са седем: Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Физическа култура, Музика, Конструиране и технологии. Всяко образователно направление се състои от образователни ядра със съответни цели, които се поставят и постигат на различен етап от обучението и възпитанието на децата. Обучението във всяко едно от образователните направления има своето значение за развитието и изграждането на детската личност във всички сфери от живота.

По образователно направление „Български език“ упражненията са насочени към развиване на фината моторика и овладяване на правилното изписване на буквите чрез: писане на елементи по образец, следване посоката на стрелките, изписване по контур, свързване на букви в думи, определяне на звукови и сричкови модели.

По образователно направление Математика децата получават първоначални представи за ориентиране в пространството и времето, както и представи за измерване и количество. Запознават се с различните геометрични фигури. Тези знания са основата за по-нататъшното обучение по математика в училище, както и за ориентиране на детето в околната среда и в живота като цяло.

По образователно направление Околен свят детето получава знания за заобикалящата го предметна среда учи се как да си служи с различни предмети,  придобива хигиенни и здравни навици. Получава общи представи за растенията, животните, природните явления и закономерности. Децата получават знания също и за годишните сезони тяхната последователност, промените във времето, които са характерни за сезона.

 По образователно направление Изобразително изкуство на децата се преподават основни техники за рисуване, моделиране и апликиране. Чрез тези техники се развива и стимулира детското индивидуално творчество. Децата се учат да изразяват естетическо отношение към изобразителните обекти.

По образователно направление Конструиране и технологии децата придобиват умения за изрязване, залепване, прегъване, зашиване, завързване. Изработват различни изделия по модели и продукта от тяхната работа им доставя удоволствие. Тук децата удовлетворяват потребността си от труд и се подготвят за бъдещото си участие в труда на възрастните. Освен всичко друго децата се учат да се грижат за себе си и за другите, да подреждат личните си вещи, както и да участват в колективно подреждане и поддържане на ред в занималнята.

По образователно направление Физическа култура се постига комплексното развитие на детето от предучилищна възраст: добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност,познавателна активност и емоционална удовлетвореност от двигателната дейност; игрови и комуникативни умения в игровата двигателна дейност.

По образователно направление Музика децата получават общи представи за жанровете в музиката, за настроенията, които се изразяват чрез ритъма, темпото, динамиката на музиката. Развива се детския музикален слух и детския глас. Децата се учат да възприемат и изпълняват музикални произведения, както и да свирят на умалени музикални инструменти.

В учебната ситуация в детската градина играта е неотлъчна част от програмата. Педагогическите ситуации се обогатяват с познавателни игри. Децата влизат в сюжетно- ролеви игри, театрализирани игри и игрово пресъздаване.

Нашият екип се стреми да създаде ефективен модел за сътрудничество, който дава възможност на родителите за пълноценно и ефективно участие в живота на детската градина. Убедихме се, че за осъществяване на възпитателния процес е необходимо родители да се включват в съвместна дейност , което е от особено значение за формиране на детската личност и поведение. Увеличава се броя на родителите, които се отзовават на Родителски срещи, стават съпричастни в организирането на празници, развлечения и дейности по проекти.