Детска група "Слънчице"

Детска група "Слънчице"

Детска група "Слънчице"

Ние сме малки слънчица,със усмихнати лица!

Обичаме игри и песни и забавления чудесни!

Група „Слънчице“ се състои от 18 деца на 6-7 годишна възраст. Родени  през 2013г.

Групата е гостоприемна среда за активност и креативност. Тук всички заедно играем, мислим и сме  щастливи и любознателни. Създадени са условия за споделена радост и взаимопомощ. Чрез организирани форми се създават условия за личностно развитие на всяко дете. Чрез педагогическото взаимодействие ние постигаме определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето. При провеждането на педагогическото взаимодействие използваме игровата дейност за постигането на компетентностите. Децата се обучават на основание- „Основни образователни направления съгласно наредба №5/03.06.2016г. за предучилищното образование: Български език и литература,  Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии, Физическа култура,  Музика.

Чрез образователното направление Български език и литература в трета възрастова група на преден план е постигането на комплексната реализация на речевото развитие на детето от предучилищна възраст. Една от основните функции на обучението по това направление е задоволяването на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване. Целта е детето да  разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми, да съгласува по род и число прилагателните и съществителните имена, да използва прости разширени изречения, да определя броя на звуковете в думата, да възприема кратки произведения от художествената литература, да изразява отношението си към литературно произведение и към постъпките на героите от него, да изпълнява изразително конкретен художествен текст.

Чрез образователното направление Математика и неговото съдържание се  осигурява формиране на елементарни представи за основни математически понятия, които се изучават по-късно и в училище. От друга страна, чрез математическото обучение ние стимулираме  общата познавателна дейност и развиваме  умствените способности на детето, които са основа за интелектуалното му развитие. Целите, които постигаме са всяко дете да умее да брои до десет в прав ред, да подрежда две множества в зависимост от броя на обектите в тях (до десет обекта),  да измерва дължина, като използва „лентичка“ или друг предмет, да определя мястото на предмети в пространството, като използва съседство, вътре, вън, да разбира редуването на три денонощия (вчера, днес, утре),  да разбира информацията, която съдържа календара, да се ориентира в последователността на сезоните,  да комбинира познати геометрични фигури.

Чрез образователното направление Околен свят постигаме цели,които са  свързани с разнообразни начини за успешно свързване с другите. Цялостният характер на преживяванията се изменя под въздействието на специфичното придобиване на социален опит в педагогическите ситуации и в самостоятелната игрова дейност. Дейностите по образователното направление са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.  

Образователното направление Изобразително изкуство е насочено към разгръщане на разнообразни изобразителни дейности. Много по-системно детето се включва в познавателни, изобразителни и творчески дейности за подготовка за училище, като умения за решаване на индивидуални и групови задачи, планиране и др. Целенасочено се овладяват графични умения и детайлизация при подготовка на ръката за писане. По-задълбочено е и запознаването с приложно-декоративно изкуство и скулптура.

Образователното направление  Музика  предпоставя осъществяването на широк кръг дейности, в основата на които е емоционалната активност на децата. Чрез съдържанието по образователни ядра Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност се постига развитие на музикално-изпълнителски умения и умения за слушане на музика, насърчаване на спонтанната детска артистичност, както и стимулиране на интереса и желанието на децата да пеят, да слушат музика, да й се радват и да я преживяват.

Образователното направление Конструиране и технологии  включва както редица манипулативни и практически умения, така и важни познавателни умения в подготовката на детето за училище. Например работа със схематични изображения, разбиране, решаване на проблеми, работа по малки проекти, пренос на знания и др. Децата изработват модел или изделие, като следват инструкции на учителя, от снимки или технически рисунки, правят подходящ избор на хартия, картон, природни и текстилни материали при изработване на модел или изделие, свързват, като използва допълнителни елементи, като пластилин, кламер, сламка и др.

Очакваните резултати от образователното направление Физическа култура са: съответстващи на възрастта ниво на двигателните способности и функционалните възможности на организма; умения за комбиниране на приложните движения и елементи от спортно-подготвителни игри в разнообразни условия; познания за спортове,  спортни съоръжения, пособия и екипировка; положително отношение към двигателната активност, здравословния начин на живот, спорта и туризма, като фактори за обществен, фамилен и индивидуален просперитет.

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. Предучилищното образование създава условия за: цялостно развитие на детската личност; придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Чрез учебно-възпитателната работа в групата ние достигаме: Системно и целенасочено формиране у децата на знания, умения и представи, които ще им помогнат да опознаят света. Възпитаваме ги на християнски и общочовешки добродетел. Ежедневно във всяка педагогическа ситуация присъства играта като средство за учене, забавление и създаване на приятна и желана атмосфера за децата. 

Родителите активно участват в живота на групата чрез взаимно доверие и подкрепа. Планираните дейности с родители за учебната 2020-2021година са:  Празник на християнското семейство, Благотворителен коледен базар, Игри с баба, Викторина за трети Март, Ден на мама, Великденска работилница, Спортен празник, посещение на галерия.