Детска група "Мечо Пух"

Детска група "Мечо Пух"

Детска група "Мечо Пух"

Група „Мечо Пух“ се посещава от деца родени през 2015 година.

За възпитанието и обучението на децата се грижи екип от професионалисти: г-жа Адриана Минчева – магистър Предучилищна и начална училищна педагогика, г-жа Светлана Манева – магистър Предучилищна и начална училищна педагогика и Даниела Йорданова – помощник възпитател.

Нашата цел е да разширим възможностите на всяко едно дете за развитие на неговите способности, като го подкрепяме в неговата самостоятелност и увереност в собствените му сили, чрез позитивно, поддържащо педагогическо взаимодействие, отчитащо личното достойнство, правата и автономността на детето.

При своята дейност отчитаме индивидуалния и възрастов потенциал, творческите възможности, познавателния, социалния и емоционалния опит на детето и работим за създаването на условия за развитие на детската личност чрез система от компетентности – знания, умения и отношения.

Днес малкото дете е активно, търсещо и ориентирано към избор на различни дейности. То обича да наблюдава средата около себе си, да изследва света в близкото си обкръжение, активно да влиза в различни по форма и съдържание взаимодействия с другите деца и с възрастните, свободно да изразява и отстоява себе си.  Тази съзидателна активност на детето намира отражение в някои основни цели, към които се стремим в нашата педагогическа работа:

  • Развитие на потенциала на всяко дете, чрез създаване на емоционална, позитивна и подкрепяща го среда;
  • Осигуряване на вариативна среда и проектиране на различни детски активности, които са желани, предпочитани от детето и съответстващи на възрастовите му особености;
  • Развитие на социалнозначими компетентности, които ще формират уменията за социална адаптация на детето към променящите се условия на средата;
  • Създаване на здравословна среда, която в своите съдържателни характеристики ще предпазва детето от негативните тенденции на съвремието ни, свързани с обездвижване и нерационално хранене.

Ние работим в тясно сътрудничество с родителите, като всяка година планираме съвместни дейности, целта на които е изграждане на партньорски взаимоотношения с родителите на базата на взаимно разбиране, доверие и уважение. Ние работим за постигане на споделена отговорност за развитието и просперитета на децата, като се стараем да провокираме родителите за активно включване в живота на детето в детската градина и в мероприятия свързани с възпитанието и обучението.