Досие № 1 за 2020г. на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич"

Досие № 1 за 2020г. на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич"

Детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 31.01.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 18 „ Дора Габе“ гр. Добрич" по обособени позиции, стартирана с обява № 6/ 20.01.2020г.
Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 05.02.2020 г. от 10:30 часа в сградата на Детска градина № 18 „ Дора Габе“ с адрес гр. Добрич, ж.к. " Дружба I" № 44, етаж 1, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
Електронни документи: